1. Wstęp na siłownię jest możliwy tylko po zakupie wejścia jednorazowego bądź karnetu  lub za okazaniem jednej z kart partnerskich wraz z Dowodem Osobistym.             
 2.  Karnety  4, 8, 12 wejść oraz OPEN ważne są przez 30 dni od daty zakupu*Za wydanie karnetu pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata w wysokości 5 pln.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania siłowni. Godziny otwarcia umieszczone są na stronie internetowej  , wizytówce google , oraz na profilu facebook. 
 4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgoda obejmuje także przyjęcie odpowiedzialności za skutki treningu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 
 5. Klub Challenge gwarantuje, że zajęcia grupowe i treningi personalne będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
 6. Siłownia informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jej terenie. Prowadzone zajęcia grupowe, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 7. Challenge Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 8. Na terenie siłowni obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe. 
 9. Dla celów higienicznych klient zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych. 
 10. W uzasadnionych przypadkach (niezależnych od siłowni) właściciel  ma prawo do zamykania siłowni na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. 
 11. Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z siłowni.
 12. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie siłowni jest surowo zabronione. Klienci niestosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu klubu. Na terenie zewnętrznym jest wyznaczone miejsce w którym można palić wyroby tytoniowe .
 13. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń. 
 15. Klient nie może korzystać z siłowni, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby korzystające z siłowni. 
 16. Klienci są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i wyposażenia siłowni (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem klient ma obowiązek skonsultować się z personelem siłowni. 
 17. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w  klubie.
 18. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimum 3 uczestnikach. Challenge Klub  ma prawo do odwołania planowanych zajęć grupowych np. ze względu na zbyt małą frekwencję, uzasadnioną nieobecność instruktora itp.
 19. Po zakończonych ćwiczeniach każdy klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce. 
 20. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
 21. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami obsługi. 
 22. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia siłowni (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 
 23. Klub informuje, iż dochował wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie placówki rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony siłowni. Uczestnik taką deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 24. Kluczyki do szafek są wydawane w zamian za pozostawienie na recepcji dokumentu lub karnetu na siłownię. Klient jest odpowiedzialny za otrzymany kluczyk. Po oddaniu kluczyka, siłownia zwraca dokument lub karnet. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 50 zł i wynika bezpośrednio z kosztu wymiany zamka.
 25. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach szczególnie podczas organizowanych turniejów, pokazów, konkursów czy eventów. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas warsztatów, zarówno w postaci foto jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo siłownia usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Challenge Klub. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub wideo, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć wideo, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni.
 26. Challenge Klub częściowo nadzoruje siłownie za pomocą kamer wideo z rejestracją dźwięku,  Informacja o monitoringu widnieje na oznaczeniach na siłowni. Klient oświadcza że wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku na potrzeby klubu.
 27. Teren siłowni jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Parking jak i teren wokoło nie są miejscami monitorowanymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mienia ruchomego.
Administratorem danych osobowych osobowych jest Wellness Investments S.p.z.o.o z siedzibą w Błoniu ul. Towarowa 23 , zwanym powyżej Challenge Klub. Informujemy , że podpisanie regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach oraz warunkiem korzystania z pełnej infrastruktury klubu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza organami państwowymi. W każdej chwili możecie Państwo edytować podane dane lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
Państwa numer telefonu posłuży jedynie do komunikacji w nagłych wypadkach oraz do powiadomień sms wysyłanych przez klub. 
*dopuszcza się zawieszenie  karnetu w szczególnych przypadkach (choroba , wypadek losowy , itp..) za zgodą managera lub właściciela klubu.